ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Новини

Специализирани обучения за преподаватели по английски език в гимназиален етап

raabe logotn.jpg

Включете се в серията специализирани обучения за преподаватели по английски език в гимназиален етап, организирани от издателство РААБЕ България, одобрени и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН.

                Програмата на обученията е съобразена с изискванията на Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. и има за цел да усъвършенства педагогическата, комуникативната, организационната и административна компетентност на педагогическите специалисти.

„Развиване на умения и компетентности по чужд език, ориентирани към Общата европейска езикова рамка в гимназиален етап

 

Време и място на провеждане на обученията

 

3 юли 2017 г. /понеделник/ –  09.30 ч. –  Пловдив, Дом на културата "Борис Христов" - http://domborishristov.com/contact.php   

3 юли 2017 г. /понеделник/ –  14.00 ч. –  Стара Загора, ГПЧЕ „Ромен Ролан” - http://www.romainrolland.org/site/ 

4 юли 2017 г. /вторник/  –  09.30 ч. –  Бургас, ГПАЕ „Гео Милев” - http://gpaeburgas.org/?page_id=4  

4 юли 2017 г. /вторник/  –   14.00 ч. –   Варна, хотел „Одесос” - http://www.odessos-bg.com/index.php?page=conference&lang=bg&sinfo=3  

5 юли 2017 г. /сряда/ –  09.30 ч. – Шумен, ГПЧЕ „Н.Й. Вапцаров” - https://www.gpche-shu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=124&lang=bg  

5 юли 2017 г. /сряда/ –  14.00 ч. – Велико Търнов, ПГТ „Д-р Васил Берон” - http://www.vtpgt.com/?p=contacts  

6 юли 2017 г. /четвъртък/ –  09.30 ч. –   Плевен, СУ „Иван Вазоов” - https://www.sou-ivanvazov.eu/kontakt/  

6 юли 2017 г. /четвъртък/ –  14.00 ч.  –  Враца, СУ „Христо Ботев” - http://hristobotev.org/2012/bg/contact 

7 юли 2017 г. /петък/ – 10.30 ч.  –  София,  Национален военноисторически музей - http://www.militarymuseum.bg/ 

Внимание!Участието обученията е безплатно за преподавателите по английски език.

Наименование

 

Развиване на умения и компетентности по чужд език, ориентирани към Общата европейска езикова рамка

Предназначена за

 

Програмата е предназначена за учители по английски език в гимназиален етап

Кратко описание на програмата

 

Програмата засяга основни проблеми на ЧЕО в България в светлината на изискванията на ЗПУО и новата учебна документация и в духа на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР). Темите обхващат:

·         въведение в Общата европейска езикова рамка

·         връзка между ОЕЕР и обучението по чужд език (английски) в България

·         организация и планиране на учебния процес по английски език в светлината на изискванията на ОЕЕР и новите образователни стандарти и учебни програми по английски език

·         европейски добри практики в областта на прилагането на ОЕЕР

·         развиване на чуждоезикови знания и компетентности в светлината на ОЕЕР – практически занимания

Цели на обучение

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на учителите по отношение на знания и умения, както следва:

·         да актуализират и/или развият знанията си за:

- същността на ОЕЕР и новите образователни стандарти и учебни програми за изучаване на английски език

- подходите към развиване на чуждоезикови знания и умения съгласно ОЕЕР

- подходите към проверката и оценяването на чуждоезикови знания и умения съгласно ОЕЕР

 

·         да развият/повишат уменията си за:

- планирането, организацията и провеждането на обучение по английски език съгласно новите учебни програми и в съзвучие с ОЕЕР

- подбор и/или адаптация на стимулиращи и атрактивни за учениците учебни дейности

- развиване на социокултурната компетентност и уменията за междукултурно общуване на учениците

Методи на обучение

В програмата се предвижда да се използват предимно интерактивни методи като мозъчна атака, дискусия, работа по двойки и малки групи, както и разработване на собствена идея за прилагане на наученото в конкретната педагогическа практика

Индикатори за очаквани резултати

 

·         актуализирани и/или придобити знания за:

- същността на ОЕЕР и новите образователни стандарти и учебни програми за изучаване на английски език

- подходите към развиване на чуждоезикови знания и умения съгласно ОЕЕР и новите учебни програми за изучаване на английски език

- подходите към проверката и оценяването на чуждоезикови знания и умения съгласно ОЕЕР и новите учебни програми за изучаване на английски език

·         развити умения за

- планиране, организация и провеждане на обучение по английски език съгласно новите учебни програми и в съзвучие с ОЕЕР

-подбор и/или адаптация на стимулиращи и атрактивни учебни дейности

-развиване на социокултурната компетентност и уменията за междукултурно общуване на учениците

Съотношение между теоретична и практическа част

Съотношението между теоретичната и практическата част е в полза на последната – теория 40% и практически занимания – 60%

Компетентности, които ще бъдат придобити                            

 

Очаква се учителите да надградят над придобитата в условията на висшето образование академична компетентност и да развият своята педагогическа компетентност, с оглед на планиране и провеждане на обучение по английски език в съзвучие с водещи европейски тенденции

Форма на обучение

Частично присъствена

Продължителност

8 ч. присъствени и 8 ч. дистанционни

Брой кредити

1

Начин на завършване на обучението :

 

Презентация

Разработване на собствен методически вариант за развиване на знания и умения по английски език съобразно ОЕЕР и спецификата на класа/училището.

Обучители, включени в програмата

Николина Валентинова Цветкова

Мария Методиева Генова

 

Заявете своето участие на https://goo.gl/forms/eje1EmAxVTLTMCit2 

 

Документи

obuchenia_cefr_july_2017.pdf