Предстоящи обучения с кредит

Тема:

Водене и съхранение на задължителната училищна документация – изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. Работа в електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и електронни дневници

 

Гост-лектори: Вяра Богатева и Кристина Крумова

 

Начало: 16.09.2022 г. от 14:00 ч.

 

Регистрация: няма свободни места

*Местата в обученията с присъждане на квалификационен кредит са ограничени. От едно устройство може да се включат и повече хора, но задължително трябва да са направили своята предварителна регистрация. Благодарим Ви за разбирането!

 

Кратко описание на програмата:

Запознаване с изпълнение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

• Обучение за работа с функционалности и някои от модулите в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)

• Електронен дневник  - модули в платформата, ползи и предимства за учители, директори и родители.

 

================================================================

Тема: Адаптиране на детето в институционална среда.
Адаптиране на детето в детската ясла и 1 група на детската градина. Акценти и насоки.

 

Лектор: проф. Райна Захариева

 

Начало: 01.10.2022 г. от 13:30 ч.

 

Регистрация: https://klettbulgaria952.clickmeeting.com/adaptirane-na-deteto-v-detskata-yasla-i-1-grupa-na-detskata-gradina-aktsenti-i-nasoki-/register?_gl=1*cgjj1v*_ga*MTE2MzM3NzQ4OS4xNjYyOTczMzY0*_ga_K7H94QHX99*MTY2MzEzOTM1My44LjEuMTY2MzEzOTU2MC41NS4wLjA.&_ga=2.233268382.1820883959.1662973364-1163377489.1662973364

 

Кратко описание:

Адаптирането на детето от един възрастов период към друг е много индивидуален и специфичен в живота на всяко дете, особено когато става въпрос за деца в ранното и предучилищно детство. Замяната на семейната среда, определяна като малка социална общност, където всичко е познато и принадлежи на всички, общуването е неформално често с малък брой правила или без правила – с новата институционална среда в която има голям брой връстници и непознати възрастни; с ясни правила за общуване, структуриран режим на живот и очаквания към социалната роля – ученик, предполага ефективен и плавен процес на адаптация. Неговото реализиране гарантира по-нататъшен прогрес за цялостното функциониране на детето/ученика.