12. клас ЗП

Уважаеми колеги,

????????????????????????????????????????????????

С радост искаме да Ви съобщим,

че новите ни ????учебниците за 12. клас за задължителна подготовка са

✅ОДОБРЕНИ✅ от МОН на първи етап от процедурата за одобрение на учебници!!!

????????????????????????????????????????????????

 

 

    

 

Български език за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Анубис

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

Автори: доц. д-р Д. Димитрова, проф. д-р В. Жобов и К. Александрова

136 стр., 70х100/16, 165х235 мм

 

 

Учебникът се предлага като печатно издание с електронен вариант. Предназначен е за текущата работа на учениците и подпомага ефективната им подготовка, като:

 • следва познатия от предишните години утвърден модел на представяне на темите „Текст/текстове – комплексен езиков анализ върху него/тях“ чрез практически задачи за разпознаване, за анализ, за редактиране, за конструиране, за трансформиране
 • акцентира върху обобщаването на знанията за книжовноезиковите норми – граматична, лексикална, пунктуационна, правописна и правоговорна в съответствие с учебната програма
 • поднася новата информация пестеливо, но научно коректно. Системно са приложени принципите за краткост и яснота, без многословие и научна обремененост.
 • припомня информация от предходни класове, за да улесни свързването на новите понятия с вече усвоеното
 • резюмира най-важното по всяка тема, като по този начин улеснява припомнянето
 • диференцира задачите в три равнища на трудност
 • предлага изследователски задачи за работа в екип
 • притежава ясна графична концепция и функционални рубрики, които улесняват ориентирането в съдържанието
 • към всяка тема от учебника са разработени електронни ресурси, даващи възможност за самостоятелна и дистанционна форма на работа

 

Всичко това прави учебника удобен за работа, както в клас, така и самостоятелно вкъщи.

 

 


 

Литература за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, търговска марка Анубис

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

Автори са изтъкнатите литературоведи и познати от учебника за 11. клас доц. Борис Минков и доц. Елка Димитрова, както и София Тодорова - учител от ФЕГ, гр. София.

272 стр., 70х100/16, 165х235 мм

 

 

Учебникът е предназначен за ученици и учители. Биха могли да го ползват с успех  и всички, които имат отношение към изучаваните теми по литература във втори  гимназиален етап. Представени са 12 творби от различни поети и писатели – по 3 произведения в 4 тематични гнезда.

 

Учебникът показва нагледно как да се постигнат очакваните резултати, заложени в програмата за задължителна подготовка в 12. клас. Всяко произведение е поставено в контекста на епохата и е свързано с темата и с други произведения и събития. Няколко въвеждащи въпроса преди четенето на художествения текст помагат на учениците да навлязат в същността на творбата. Следва детайлен анализ на произведението с фокус върху жанра, композицията, строежа, проблемите, персонажите, изразните средства.

 

Уроците за упражнения в учебника имат комплексен, обобщаващ характер и откриват възможности за самостоятелни интерпретации. Учениците се научават да свързват наблюденията върху дадено произведение или неговата проблематика с изразните средства на други изкуства. Заложените дискусии подкрепят развитието на компетентностите на учениците да пренасочват придобития опит от художественото произведение към сферата на комуникативните си умения, към способностите си за разговор или спор. Изключително полезни са дадените насоки за разработване на интерпретативни съчинения и есета.  

 

Учебникът за 12. клас следва структурата на учебника за 11. клас и го надгражда.

 

Обхващайки учебния материал подробно и последовтелно, учебникът е незаменим помощник в подготовката на учениците за държавните зрелостни изпити. Той осигурява както базовото равнище на литературни познания, така и възможност на по-напредналите ученици да предложат свои прочити, след като обаче са сигурни, че изцяло са се запознали с произведенията и с позициите на изследователите.

 

 


 

Математика за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Анубис

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

Автори: доц. д-р Милен Христов, проф. д.м.н. Евгения Стоименова, Юлиян Цветков, Цеца Байчева

144 стр., 70х100/16, 165х235 мм

 

 

Учебникът е предназначен за текуща подготовка на учениците и подпомага учителите при провеждане на урочната работа в клас.

 • Съдържа подробно решени и обяснени задачи, които подпомагат самостоятелната работа на учениците и развиват компетентността умения за учене.

В помощ на ученика и учителя са:

 • рубриката Вече знам в уроците, в които е необходимо да се направи актуализация на стари знания и умения
 • богатият набор от подробни решения на задачи
 •  рубриката Практическо правило
 • уроците за практически дейности с експерименти и идеи за анкетно проучване в раздел Статистика
 •  реални житейски ситуации, илюстрирани с математически модели в раздел Екстремални задачи
 • Учебникът е от поредицата по математика за общообразователна подготовка във втория гимназиален етап на средното образование. Естествено продължение е на учебника за ЗП за 11. клас с позната структура, рубрики и графично оформление.
 • Елементи, характеристики, особености:
 • Лесен за използване – има ясен апарат за ориентиране, на цветен фон са отделени новите знания, практическите правила, а в каре – познатите формули и/или свойства. Задачите за самостоятелна работа са графично отделени, а с получерен шрифт са акцентирани различни етапи в урока или важни елементи от теорията.
 • Изложението на съдържанието на всяка урочна единица е представено последователно и в логичен ред.
 • Информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за преговор и за обобщение е балансирана и е в съответствие с препоръчителното процентно съотношение в учебната програма.
 • Осигурен е оптимален баланс между текст и илюстративен материал – чертежи, графики, таблици и хистограми, които успешно допълват, поясняват и обобщават съответните знания в текста.
 • Всички задачи за самостоятелна работа имат отговори.
 • Съдържа темите Статистика, Уравнения, Неравенства и Екстремални задачи. Вкючени са рубриките Вече знам, Нови понятия, Практическо правило, Мога да довърша и Мога сам.
 • В края на всеки раздел има тест за самопроверка.
 • Електронният вариант на учебника съдържа 154 ресурса: динамични конструкции на геометрични чертежи за онагледяване на съдържанието, обучаващи ресурси за решенията на тригонометрични уравнения, екстремални стойности на функции и ресурси, при които с промяна на различни параметри се осмисля и онагледява учебният материал и се спестява време на учителя за чертеж на дъската или с технически средства. Двадесет ресурса са за графичното решаване на задачите от учебника, което подпомага учителя да направи подробен анализ, да променя параметрите и да направи качествен анализ на резултатите. Доста полезни са и анимираните решения на задачи от учебния материал, които спомагат за наблюдение от учениците и анализ от учителя на стъпките от решението на конкретната задача. Двадесет от ресурсите на GeoGebra представляват генератори на задачи за упражняване на придобитите знания, а още над 70 тестови задачи дават възможност на учителя да провери усвояването на учебното съдържание. Те са разнообразни по характер – с отворен отговор, с избираем отговор, с еквивалентни връзки, тестови задачи в края на всеки раздел, които могат да се ползват от учителя за проверка на знанията, а от учениците – за самопроверка.
 • Учебникът ефективно реализира авторската концепция да се използват реални практически задачи в раздел Статистика и раздел Екстремални задачи, да се включат уроци за практически дейности, да се илюстрират графично решенията на екстремалните задачи, да се обобщи, систематизира и алгоритмизира, там където е възможно.

 

 


 

Гражданско образование за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Анубис

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

Автори: Доц. Иван Колев (СУ – Философски факултет) – с над 30-годишен опит в създаването на учебници и учебни помагала по предметите от философския цикъл

доц. Тодор Ялъмов (СУ – Стопански факултет) позната фигура с активна позиция в различни учителски групи (например teacher.bg) и обучител по линията на иновативното училище.

д-р Георги Герджиков (СУ – Философски факултет) – млад изследовател и университетски преподавател в областта на културологията.

88 стр., 54х84/8, 200х260 мм

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Учебникът е предназначен за текущата подготовка на учениците от втори гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които не притежават системни познания в тази област.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ:

 • Учебникът включва цялата необходима информация за подготовка по темите от учебната програма, основаваща се на проверени и съобразени с постижения на науката източници.
 • Предлагат се множество полезни междупредметни връзки със задължителните и профилиращите предмети в 12. клас.
 • Учебникът развива компетентности за ориентация в съвременното демократично общество в условията на културно многообразие и глобализация.
 • При работа с учебника учениците развиват умения за критическо мислене, самостоятелно обработване на информация, възприемане на културното разнообразие и толерантността към другия, различния като ценност.
 • Оптималният обем и практическата насоченост на въпросите и задачите дават възможност на учениците да се чувстват уверени в своята подготовка за държавните зрелостни изпити.

Продуктът се появява за първи път на пазара (защото и предметът за първи път се изучава от миналата учебна година, когато днешните дванадесетокласници са били в 11. клас)

 • Учебникът съдържа полезни допълнителни материали:
  • Годишен тест за контрол
  • Речник на новите понятия
  • Антология с текстове за анализ и дискусия
  • Библиография на достъпни заглавия и проверени интернет сайтове, разпределени по темите на учебното съдържание
 • Графичният дизайн предлага ясно открояване на акцентите в текста и отделните рубрики, както и достатъчно място за писане при задачите за самостоятелна работа на учениците.
 • Като методически иновации могат да се възприемат:
  • Поднасянето на материала под формата на диалог, изискващ от учениците да заемат активна позиция в учебния процес.
  • Семинарната форма на уроците за упражнение, която подпомага формирането на социални умения; умението да се работи с различни източници на информация; да се организира и планира работният процес, да се направи плавен преход от ученическия чин към студентската банка.
 • Електронният вариант на учебника съдържа:
  • допълнителни материали за разширяване и задълбочаване на познанията по дадени въпроси, предизвикали интереса на учениците
  • текстове и теми за дискусия, които могат да бъдат задавани за самостоятелна, индивидуална или екипна работа на учениците
  • упражнения за самостоятелна проверка на знанията и уменията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Булвест 2000

 • Автор(и): Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова
 • Обем: 96 стр.

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

 

Учебникът по български език за 12. клас е предназначен за обучение в часовете за общообразователна подготовка по български език и литература. Съобразен е с изискванията на новата учебна програма по български език за 12. клас по отношение на: вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът е създаден с цел да обогати, надгради и обобщи знанията за българския език, усвоявани през целия цикъл на обучение в средното училище. Ориентиран е към подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас. Целта на авторите е на основата на предложеното съдържание и видовете дейноста учениците лесно и бързо да овладяват и надграждат наученото и неусетно да се подготвят за различните форми на изпитване.

Концепцията и структурата на учебника са утвърдени и са доказали своята ефективност при обучението по български език в предишните класове, което улеснява работата с изданието на всички – учители, ученици, родители. Работата върху въвеждащите в урочните статии текстове, дискусиите и анализите им са основа за развиване и усъвършенстване на функционалната грамотност на дванайсетокласниците. Научната информация е представена достъпно, ясно и кратко, а разнообразните по степен на трудност и по тип задачи са насочени към повишаване на езиковата култура и комуникативните им компетентности.

Съдържание: Учебникът има четири раздела:

 • Начален преговор
 • Прилагане на книжовни норми в комуникативната практика
 • Текстове за участие в комуникативната практика
 • Годишен преговор

Урочните статии предлагат информация за речевото общуване и за текста и неговото целесъобразно използване.  Особено полезни са разработките, посветени на използването на текстове при осъществяване на социални контакти, които ще бъдат част от всекидневието на учениците след завършване на средното им образование (Интервю при кандидатстване за работа и/или за обучение, Мотивационно писмо, Библиография).

Голямо улеснение при подготовката за ДЗИ са приложенията в края на учебника, които съдържат синтезирана информация за основните езикови правила, най-честите отклонения от тях и подходящи примери.

Към всяка тема има кратък тест за проверка и самооценка на знанията.

 

Предвижда се издаването на Книга за учителя по български език в 12. клас, в която ще бъдат включени ценни методически указания и варианти за организация на учебните часове, допълнителни материали – отговори на тестовите задачи от учебника, критерии за оценяване и др.

 

Предимство на учебника е и разширеното съдържание на електронния му вариант. Към всяка тема са включени допълнително:

 • информационни ресурси – допълва се и се надгражда учебното съдържание или познания на учениците за света и човека;
 • задача за работа с текст – за развиване и усъвършенстване на функционалната грамотност;
 • тестови задачи от различен тип и с различна степен на трудност – за проверка, оценяване и самооценяване на знанията;
 • задача за редактиране – за повишите равнището на езиковата култура;
 • задача за самостоятелно създаване на текст – за затвърдяване на комуникативните умения;
 • проект – за развиване на социокултурните, езиковите и комуникативните компетентности.

 

Авторски екип:

Проф. д-р Ангел Петров

 • Ръководител на Катедрата по методика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Преподавател по методика на обучението по български език, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Автор на монографии и статии по методика на обучението по български език, съвременен български език, дискурс и дискурсен анализ
 •  Ръководител на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по БЕ на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

Д-р Мая Падeшка

 • Преподавател по методика на обучението по български език, Катедрата по методика, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Интереси в областта на родно- и чуждоезиковото обучение
 •  Лектор по български език, литература и култура, университет „Ориентале“, Неапол, Италия, преподавател по български език и литература в българското неделно училище в Неапол
 •  Член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по БЕ на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

Мариана Балинова

 • Дългогодишен преподавател по български език и литература, 20 ОУ „Тодор Минков“, София; главен учител
 •  Член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по БЕ на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

 

 


 

 

Литература за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Булвест 2000

 • Автор(и): Бойко Пенчев, Илияна Кръстева
 • Обем: 216 стр.

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

 

Учебникът по литература за 12. клас е предназначен за обучение в часовете за общообразователна подготовка по български език и литература. Съобразен е с изискванията на новата учебна програма по литература за 12. клас по отношение на: темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът представя на достъпен език художествените текстове и авторите, включени в учебната програма. Поставя се акцент върху междутекстовите връзки и специфичната интерпретация на всяка от темите в изучаваните творби, което е съобразено с новата учебно-изпитната програма за ДЗИ по БЕЛ.

В изданието са включени всички художествени текстове или предвидените за изучаване откъси от тях.

Съдържание: Учебникът има пет раздела:

 • Любовта
 • Вярата и надеждата
 • Трудът и творчеството
 • Изборът и раздвоението
 • Интерпретативно съченение по проблем върху няколко художествени творби

Урочните статии са с ясна структура, доказала своята ефективност и в учебниците по литература с марката Булвест 2000 за предишните класове. Стремежът на авторите е да обогатят литературната култура на дванайсетокласниците, да разширят и затвърдят комуникативните им компетентности.

Разработката на всяко произведение съдържа следните компоненти: история на текста; заглавието; сюжет, композиция и герои; проблеми и конфликти; идеи, ценности и послания.

Учебното съдържание е представено чрез система от рубрики, които подпомагат лесното му възприемане и осмисляне. Предложените анализи, интерпретации, упражнения и тестови задачи ще улеснят подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.

Към всяка тема е предвидено упражнение, в което са включени разнообразни задачи, обобщаващи таблици, допълнителни художествени текстове, теми за дискусии и за самостоятелно създаване на текст, проекти.

Предвижда се издаването на Комплект работни листове по литература за 12. клас, които ще улеснят работата и на учителите, и на учениците в учебните часове, както и подготовката за ДЗИ.

В учебния комплект е включена и Книга за учителя по литература в 12. клас, която ще съдържа ценни методически указания и варианти за организация на учебните часове, допълнителни материали – отговори на тестовите задачи от учебника, критерии за оценяване и др.

 

Предимство на учебника е и разширеното съдържание на електронния му вариант. Към всяка тема са включени допълнително:

 • информационни ресурси – допълва се и се надгражда учебното съдържание или познания на учениците за автори, творби, литературни направления, понятия;
 • тестови задачи от различен тип и с различна степен на трудност – за проверка, оценяване и самооценяване на знанията;
 • задачи за анализ и откриване на междутекстови връзки;
 • задачи за самостоятелно създаване на текст – за затвърдяване на комуникативните умения;
 • работен лист – с възможност за отпечатване и използване за контрол и оценка;
 • проекти – за развиване на социокултурните, езиковите и комуникативните компетентности.

 

Авторски екип:

Доц. д-р Бойко Пенчев

 • Декан на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Председател на Националната комисия на олимпиадата по български език и литература
 • Автор на литературоведските книги: „Тъгите на краевековието“, „Българският модернизъм: моделирането на Аза“, „Септември '23: идеология на паметта“, „Спорните наследства“
 • Ръководител на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по литература на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 8. – 12. клас)

Илияна Кръстева

 • Дългогодишен преподавател по български език и литература, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София; главен учител
 •  Член на екип за разработване на учебна литература, автор на учебниците по литература на издателство „Клет България“ с марката Булвест 2000 (за 5. – 12. клас)

 

 


 

Математика за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Булвест 2000

 • Автор(и): Емил Колев, Иван Георгиев, Стелиана Кокинова
 • 160 стр., 54х84/8, 200х260 мм

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

 

Учебникът е предназначен за учениците от 12. клас, които изучават математика като част от своята задължителна образователна подготовка.

Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, като всеки от тях съдържа уроци за нови знания, уроци за упражнение и тема за самоконтрол. В уроците за нови знания са предложени пълни решения на ключови задачи по темата, указания за решаване на  основни задачи и система от задачи за затвърдяване и разширяване на знанията и уменията. Основните теоретични знания са изведени в самостоятелни блокове и са представени по начин, които дава възможност за лесното им възприемане. В уроците за упражнение са предложени както задачи за прилагане на новите знания, така и за усъвършенстването и разширяването им, и за прилагането им в нова ситуация. Те са структурирани по степен на трудност и по тип. Темите за контрол предлагат 8 задачи, които са разпределени в три групи, като е следвана последователността на изпитните формати.

Предимствата на учебника може да бъдат систематизирани по следния начин:

 • учебното съдържание е поднесено кратко, ясно и балансирано, което спомага за бързо и лесно усвояване и запомняне и прилагане на новите знания и понятия;
 • изложението следва единна обща структура. Всеки урок е разделен на две части. В първата част са представени всички нови понятия и дефиниции, подкрепени с примери, и подробно са решени няколко основни задачи, като решенията са алгоритмично структурирани. Във втората част са предложени задачи за самостоятелна и домашна работа;
 • съдържанието е максимално онагледено с подробни функционални чертежи, схеми и диаграми;
 • разработени и предложени са достатъчно задачи за упражнение и диагностика. Задачите във всеки урок са подредени по трудност, като следват логиката на изложението;
 • включени са интересни задачи с практическо приложение, както различни текстове и информация за приноса на различни математици, логически задачи и др.;
 • структурата и логиката на разработване на уроците и темите осигурява достатъчно подготовката на дванадесетокласниците за държавен зрелостен изпит по математика;
 • учебникът е удобен за самостоятелно учене. Включени са тестови задачи, чрез които ученикът може самостоятелно да провери знанията си.

 

Електронният учебник е електронно копие на печатния учебник, но обогатен с допълнителни интерактивни материали, които са разработени по основните задачи от всеки урок.

 

Авторите:

 • проф. д-р Емил Колев – учен и университетски преподавател, работи в Института по математика. Автор на учебници и учебни помагала (сборници и др. материали за ученици от 5. до 12. клас и за учители) за българското училище, на научни разработки и материали за студенти и на др. научни издания. Проф. Колев е един от ръководителите на българските олимпийски отбори по математика. Под негово ръководство се организират и провеждат различни наши и чужди състезания и турнири по математика за ученици и деца от различни възрастови групи.
 • Иван Георгиев – учител по математика с дългогодишен опит и практика. Преподава в 1.АЕГ в гр. София. Автор на учебници, сборници и учебни помагала, които намират изключително добър прием в колегията. Години наред подготвя и извежда на призови места ученици на математически състезания и олимпиади.
 • Стелиана Кокинова -   учител с дългогодишен опит в преподаването на математика в системата на средното образование. Автор на различини учебници, сборници и други учебни помагала за ученици от гимназиалната образователна степен, участник в европейски изследователски проекти в областта на математическото образование. Дълги години е учител по математика в  1.АЕГ в гр. София.

 

 


 

Гражданско образование за 12. клас, ЗП на издателство „Клет България“, марка Булвест 2000

 • Автор(и): проф. дсн Георги Димитров, доц. д-р Велина Тодорова, д-р Венелин Стойчев, Георги Радев
 • 112 стр., 54х84/8, 200х260 мм

РАЗГЛЕДАЙ ДЕМО ВАРИАНТ

 

 

Различните автори и създатели на учебниците по гражданско образование имат желанието да предложат най-интересния продукт, да е оригинален със съдържанието, структурата и визуализацията си. Но дали всички го постигат?

Учебникът на „Клет България“ с марка „Булвест 2000“ заедно с  интерактивния си електронен вариант е ярко доказателство за един иновативен проект, съобразен с най-новите тенденции за модерно образование.

 

Защо това е УЧЕБНИКЪТ?

 • Защото главен герой в него е гражданинът, а не държавата:

Учебникът не е набор от отделни теми, в него няма определения; няма имена и дати, които да се помнят. Той е разказ и обяснение за гражданското общество и за смисъла на гражданството.

 • Защото създава умения, а не просто знания:

Учебникът е практически ресурс за придобиване на специфичните граждански компетентности като доброволчество, фондонабиране, застъпнически кампании и т.н. – все умения, които допринасят за подобряване на собствения, но и на обществения живот.

 • Защото ученик и учител са заедно в обща роля – на граждани, а не на обучител и обучаем:

Всяка тема завършва с набор от въпроси, провокиращи към осмисляне на знанията и позицията на учениците. Тези въпроси са само примерни – във всеки клас учителят и учениците заедно решават върху кои от тях да проведат групова дискусия следващия час.

 • Защото езикът е разбираем и разпознаваем, а илюстрациите са подбрани прецизно:

Абстрактни научни знания са предадени не теоретично и скучно, а по достъпен и ясен начин, съобразен с възрастта на учениците. Използваният снимковият материал допълва и развива текста и провокира мисленето. 

 • Защото предлага много алтернативи, а не готови решения:

Общественият живот не е представен като факти, институции и събития, а като създавана с гражданските усилия реалност, имаща свои правила, но оставяща огромно поле за нашата отговорност.

 • Защото не свършва с  края на учебната година, а продължава напред:

Разказът за смисъла на гражданството излиза отвъд националните граници и естествено се слива с този на европейското гражданство. Европейският съюз не е отделна тема, а присъства постоянно като важно измерение на съвременния ни живот.

 

Авторите

 • проф. дсн Георги Димитров е социолог,  основател на специалностите „Социология” в ЮЗУ и „Европеистика” в СУ. Носител е на Националната награда „Питагор” за особено съществен принос към социалните и хуманителните науки за 2014 г. Авторитетен университетски преподавател и автор на различни научни материали и учебници.
 • доц. д-р  Велина Тодорова е юрист и университетски преподавател по право. Била е директор на Института за държавата и правото към БАН, и зам.-министър на правосъдието. Сега е член на Комитета по правата на детето към ООН. Учен и изследовател с международни интереси и заслуги. Автор е на редица научни и обучителни материали и издания.
 • д-р Венелин Стойчев е магистър по политология и по социология. Бил е стипендиант на НАТО и на програмата за развитие на гражданското общество в САЩ. Работи като констултант в различни проекти и програми в Европа.
 • Георги Радев е главен учител по философия и гражданско образование в Националната финансово-стопанска гимназия, София. Съавтор и рецензент е на ДОС, учебните програми, учебници и учебни помагала по философия, логика, етика и право. Базов учител на СУ „Св. Кл. Охридски”. Носител на почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН за 2015 г.