ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на KLETT, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Новини

Специализирани обучения за преподаватели по немски език

germanflag1280tn.jpg

Включете се в серията специализирани обучения за преподаватели по немски език, организирани от РААБЕ България на тема 

„Развиване на умения за автономно учене чрез работа по проекти в обучението по чужд език”

 

Време и място на провеждане на обученията

7 септември 2017 г. /четвъртък/ – 10.00 ч. – Пловдив, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий”

7 септември 2017 г. /четвъртък/ – 14.30 ч. – Стара Загора, ГПЧЕ „Ромен Ролан”

8 септември 2017 г. /петък/ – 09.30 ч. – Бургас, ГПНЕ „Гьоте”

8 септември 2017 г. /петък/ – 14.00 ч. – Варна, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”

12 септември 2017 г. /вторник/ – 10.00 ч. – София, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

Внимание! Участието в обученията е безплатно за преподавателите по немски език.

Регистрирайте се за участие на https://goo.gl/forms/yTaHKzkr35R0x2d42 

 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Наименование

 

Развиване на умения за автономно учене чрез работа по проекти в обучението по немски език в 8 подготвителен клас

Предназначена за

 

Програмата е предназначена за учители по немски език в гимназиален етап.

Кратко описание на програмата

 

Във фокуса на програмата е проектно-базираното обучение като метод, който поставя учениците в центъра на обучението, в контекста на спецификата на чуждоезиковото обучение. Засягат се аспекти на проектно-базираното обучение с оглед на обучението по немски език в гимназиален етап. Разглеждат се основни теоретични постановки в светлината на изискванията на ЗПУО и новата учебна документация. Темите обхващат:

·         Основни характеристики на проектния метод

·         Организация и планиране на учебния проект в контекста на ЧЕО

·         Етапи и продължителност на учебния проект

·         Резултати от учебния проект

·         Проверка и оценка на придобитите чрез прилагане на проектния метод знания и умения

·         Добри практики в областта на проектно-базираното обучение

Цели на обучението

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на учителите по отношение на знания, умения и отношения (където е приложимо), както следва:

·         да актуализират и/или развият знанията си за:

- същността на проектно-базираното обучение;

- етапите, продължителността и резултатите от прилагането на проектния метод в ЧЕО.

·         да развият/повишат уменията си за:

- планирането, организацията и провеждането на учебен проект в рамките на обучението по немски език съгласно новите учебни програми;

- насърчаване автономността на своите ученици чрез планирането и приложението на стимулиращи и атрактивни за учениците учебни проекти;

- повишаване мотивацията на учениците за овладяване на чуждия език чрез прилагането на проектния метод.

Методи на обучение

 

В програмата се предвижда да се използват традиционни методи на обучение беседа, но при превес на интерактивните методи като мозъчна атака, дискусия, работа по двойи и малки групи, както и групови проекти.

Индикатори за очаквани резултати

 

·         актуализирани и/или развити знания за:

- същността на проектно-базираното обучение;

- етапите, продължителността и резултатите от прилагането на проектния метод в ЧЕО.

·         развити/повишени умения за

- планиране, организация и провеждане на учебен проект в рамките на обучението по немски език съгласно новите учебни програми;

- насърчаване автономността на учениците чрез планирането и приложението на стимулиращи и атрактивни за тях учебни проекти;

- повишаване мотивацията на учениците за овладяване на немски език чрез прилагането на проектния метод.

Съотношение между теоретична и практическа част

Съотношението между теоретичната и практическата част е в полза на последната – теория 40% и практически занимания – 60%.

Компетентности, които ще бъдат придобити                            

Академична

Педагогическа

Комуникационна

Административна

Очаква се учителите да надградят над придобитата в условията на висшето образование академична компетентност и да развият своята педагогическа компетентност с оглед на дефинирането на мотивиращи младите хора теми, на ясни и постижими образователни цели при прилагане метода на проектите в обучението по немски език.

Форма на обучение

Частично присъствена

Продължителност

8 ч. присъствени и 8 ч. дистанционни

Бр. кредити

1

Начин на завършване на обучението

Защита на проект

Обучител

Д-р Микаела Петкова-Кесанлис

Документи

Programa_obuchenia_nemski_ezik_IX_2017