Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст

Новина

Конкурс за връчване на научна награда за предучилищна педагогика на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера 2023

 

Уважаеми колеги,

Каним Ви да участвате в шестото издание на престижния конкурс за връчване на научната награда на името на големия български педагог Димитър Кр. Димитров-Мастера.

 

Тема на шестото издание на конкурса – „Игра, творчество, екология – в работата на детския учител/в живота на детската градина“

 

 • Участници в конкурса могат да бъдат детски учители от детски градини или подготвителни групи към училищата в РБългария.
 • Участието може да бъде индивидуално или екипно.
 • Всеки участник трябва да представи разработена и апробирана в практиката игра, екипна задача или учебен проект по темата на конкурса.
 • Представената педагогическа практика трябва да отговаря на описаните по-долу критерии.
 • Всеки участник представя писмено описание на конкурсния проект. Описанието е в текстов файл, като се следва структурата на дадения по-долу образец.

 

Насоки към темата:

 • Игри, екипни задачи или проекти могат да бъдат представени в контекста на екологично образование и възпитание на децата, съвместно с родителите; отношение към природата и взаимодействие с нея като ценност и условие за живот.

 

 • Ключови думи: екологична култура, съзнание и поведение; екология на взаимодействията: учител-деца-родители; учител-група деца; дете-група); здравно-екологични знания.

 

Изисквания към конкурсното предложение

 

 

ЕКИПНА ЗАДАЧА

Цел: Формиране на екипни и комуникативни умения в контекста на екологичното възпитание/образование в предучилищна възраст – средство за развитие.

Параметри на задачата:

 • Тема на екипната задача.
 • Възрастова група, за която е разработена задачата.
 • Име и фамилия на учителя/учителите – автор/автори на задачата.
 • Стандарти от образователни направления, с които е съобразена екипната задача.
 • Резюме – до 1500 символа.
 • Основен текст – в обем до 7 страници (14pt., 1.5 разстояние между редовете).

Екипната задача се реализира в основните или допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в различни моменти от целодневната или полудневна организация.

Задължителни елементи в основния текст:

 • Наименование на екипната задача.
 • Екипната задача да е разработена за екип от 3 до 5 деца.
 • В хода на екипната работа всяко дете да има ясно дефинирана задача, която да изпълни, независимо и паралелно с останалите деца в екип.
 • Екипът да има лидер.
 • След като всички деца изпълнят своята част от общата работа да обединят своите задачи в един цялостен продукт.
 • Лидерът/говорителят на екипа да представи/презентира готовия резултат/крайния продукт от екипната работа.
 • Да има ясни критерии за оценка на изпълнение на екипната задача.

 

СЮЖЕТНА ИГРА

В конкурса се предоставя възможност за представяне на игра/игри за развиване на екологични и здравни компетентности на детето, съобразно с целите и очакваните резултати от обучението по околен свят в детската градина, както и по останалите образователни направления, които са насочени към цялостното развитие на детето.

Задължителни елементи на играта:

 • Наименование на сюжетната игра.
 • Как е избрана играта?
 • Доколко децата участват в избора на играта?
 • Предварителна   подготовка   за   играта   –   наблюдения,   филми, литература.
 • Договаряне и разпределение на ролите.
 • Реквизит за играта и подготовка на игрални кътове.
 • Начало на играта.
 • Смяна на ролите и обогатяване съдържанието на играта в процеса на игра.
 • Резюме – до 1500 символа.
 • Основен текст – в обем до 7 страници (14pt., 1.5 разстояние между редовете).

 

УЧЕБЕН ПРОЕКТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В конкурса се предоставя възможност за представяне на проектна работа в детската градина за развиване на екологични и здравни компетентности на детето, съобразно с целите и очакваните резултати от обучението по околен свят в детската градина, като се реализират връзки с теми от останалите образователни направления.

Задължителни елементи на проекта:

 • Тема на проекта.
 • Съотнасяне с образователни стандарти и очаквани резултати.
 • Краен продукт от проектната работа.
 • Продължителност на проекта.
 • Основни дейности в хода на проектната работа – екипни или индивидуални.
 • Начин на включване на родителите в проектната работа.

 

 • Описание на проектната работа.
 • Резюме – до 1500 символа.
 • Основен текст – в обем до 7 страници (14pt., 1.5 разстояние между редовете).

 

Материалите за реализиране на екипната задача/играта/проекта да са достъпни за приложението им в масовата педагогическа практика.

Екипната задача/играта/проектът да бъде апробирана/реализирана в педагогическата практика и да бъде документирана чрез снимки и/или видео.

*Всички приложени ресурси (снимки и видео материали) ще бъдат разгледани единствено от членовете на комисия и няма да бъдат публикувани.

 

Наградите на отличените работи ще бъдат връчени на традиционна тържествена церемония.

Всички разработки, които отговарят на регламента на конкурса, ще бъдат публикувани в Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“ 6/2023 г. и ще получат Грамота за участие на церемонията.

 

Сборникът съдържа рецензирани публикации и на учителите се присъжда

1 квалификационен кредит.

 

Срок за подаване на конкурсните предложения:

20. декември 2022 – 20. януари 2023

 

Предложенията се подават по мейл: mastera@izkustva.bg

 

 

*Ако придружаващите ресурси са с по-голям размер, да се изпрати връзка за тяхното изтегляне.

Struktura_Doklad_2022.docx Свали
Още новини
Градивни частици на успешния учебен процес
За нас подпомогането на Вашия ефективен учебен процес е смисълът и целта на нашата работа. Затова и всичките ни усилия са насочени натам.   Представяме Ви „градивните„ частици за успешен учебен процес на...
Вижте повече  >
Представяне на украинско-български разговорник
На 19 октомври в Женски клуб „Оранта“ беше представен нашият Украинско-български разговорник. На срещата доц. Албена Стаменова, д-р Райна Камберова и Лилия Желева разказаха за вдъхновяващата си работа по...
Вижте повече  >
Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Конкурс за връчване на научна награда  за предучилищна педагогика на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера  2023   Уважаеми колеги, Каним Ви да участвате в шестото издание на...
Вижте повече  >