Политика за поверителност

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

 

Грижата за личните Ви данни е от основно значение за нас и ние зачитаме правото на неприкосновеност на личния Ви живот.

 

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви запознае изчерпателно със защитата на личните Ви данни и начините на обработка на тези лични данни от „Клет България“ ООД. Ако се нуждаете от  повече информация за конкретни процеси по обработка, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

 

Кои сме ние?

„Клет България” ООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130878827, със седалище в град София и адрес на управление район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, п.к. 1797,  представлявано от Владимир Христов Колев, в качеството му на Управител, и-мейл адрес: office@klett.bg (наричано по-долу за краткост „Клет България“)

 

Клет България е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на Европейското и национално законодателство, включително – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните / ОРЗД“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и другите относими европейски и национални нормативни актове и насоки на компетентните органи.

Клет България понякога изпълнява и функцията на обработващ лични данни в случаите, когато Клет България обработва тези данни за трети лица, в тяхно качество на администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД. Тези трети лица са други дружества от групата на Клет България, издатели, доставчици, учебни заведения и др. Във всички случаи, когато Клет България е обработващ лични данни, защитата на данните е възприета като основен принцип в тяхната обработка и Клет България гарантира, че данните Ви са максимално защитени, в съответствие с установените високи стандарти.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София, п.к. 1797, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, и-мейл адрес: office@klett.bg

 

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на лични данни?

Име: Мирослава Иргева

Адрес: град София, п.к. 1797,  район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

Тел.: 02/80 61 301

E-mail: data@klett.bg

 

Клет България е собственик и администратор на посочените по-долу интернет страници, съответстващи на неговия предмет на дейност:

 

www.klett.bg

www.id.klett.bg

www.учебника.бг

www.поръчки-учебника.бг

 

Клет България уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на всяка от нашите уеб-страници, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на европейско и национално ниво.

 

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за основна цел да Ви представи важни аспекти и  информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Клет България, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност Клет България декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон, друг нормативен акт на национално и европейско ниво и установените добри практики и стандарти.

 

Какво са лични данни?

Лични данни означава всяка информация, чрез която може да  бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко. Това са Вашето име, адрес, телефонен номер, електронна поща и др.

 

Какви лични данни събира Клет България за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до продуктите и услугите си, Клет България събира следната информация за Вас:

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS локация, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • „Бисквитки“ (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви;
 • Три имена, адрес за доставка на поръчан продукт, включително населено място и Ваш личен или служебен адрес, електронна поща, телефон, тема на съобщение, която сте ни предоставили и съдържание на съобщението при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари, данни относно Вашата професия – учител, директор на учебно или друго заведение или др., както и данни относно статута Ви на родител или ученик;
 • Данни, свързани с Вашия платежен инструмент – номер на дебитна/кредитна карта, дата на издаване, титуляр на картата. За избягване на всякакво съмнение посочваме, че Клет България не събира и не съхранява информацията, предоставена във връзка с платежния инструмент, като тя се използва от доставчика на платежни услуги (напр. банка) за целите на извършването на паричната трансакция.

 

На какво основание Клет България обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.


Клет България обработва личните Ви данни на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

Клет България обработва личните Ви данни също в изпълнение на законови задължения съгласно приложимото българско и европейското законодателство в областта на предоставянето на търговски услуги, както и в изпълнения на задължения, произтичащи включително, но не само от Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и други нормативни и подзаконови нормативни актове с отношение към предоставянето на търговските услуги.

Клет България обработва Вашите лични данни и в изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство.

Клет България обработва личните Ви данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието Ви ще бъде необходимо като основание за обработка например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено след изпращане на писмо до посочения в настоящата Политика имейл – data@klett.bg

Клет България може да обработва личните Ви данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите Ви, като физическо лице, за което се отнасят данните.

Клет България може да обработва лични данни и в други случаи посочени в нормативен акт и оправомощаващи или задължаващи администратора да извърши обработка.

 

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за упражняването на Ваши права или упражняването на наши права, изразяващи се в инициирането на правни претенции, при необходимост от такива, както и:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от Клет България;
 • За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
 • За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на Клет България към Вас.

В допълнение към горното, събирането на Вашите лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови задължения за предоставянето на съответните лични данни на компетентни държавни, общински, регулаторни органи и институции, трети физически и юридически лица. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи би могло да доведе до невъзможност от наша страна да Ви предоставим нашите услуги.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си, Клет България обработва (събира) Вашите лични данни по следните начини:

 • при посещение на наша уеб-страница, за целите на използване на услугите на уеб-страниците ни;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна форма;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб-страниците на Клет България;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies („бисквитки“), операционна система и тип браузър.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранението им е различен.

Те се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното основание, ако обработката се извършва за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, същите се унищожават.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или по-кратък срок във всеки случай на наличие на законово задължение – при законово основание за обработка на лични данни. Така например лични данни, съдържащи се в документи, създадени за счетоводни цели (финансови отчети, счетоводни регистри и др.), съгласно Закона за счетоводството, се съхраняват в срок от 10 (десет) години, ведомости за работни заплати – 50 (петдесет) години, а видеозаписи от посещенията на клиенти и трети лица в офиса на Клет България се съхраняват в срок от два месеца от датата на създаване на записа по Закона за частната охранителна дейност.

Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни при изрично дадено съгласие е 2 години от получаване на същото или до оттегляне на съгласието Ви.

В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата на уеб-страницата ни мнение и коментар, то срокът за съхранение е 2 години.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Клет България се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети лица, без Вашето изрично съгласие, освен, когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас, е възможно Клет България да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- Дружества, предоставящи куриерски услуги, включително физическите лица, които са представители по закон или пълномощие на тези дружества, като категориите лични данни, които могат да бъдат разкрити в тази връзка са имена, телефон и адрес за доставка;

- Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка.

 

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни могат да се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По Ваше изрично искане за предоставяне;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително ОРЗД, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Клет България обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Клет България коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на data@klett.bg
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и ОРЗД случаи;
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от Клет България, в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти; Отказът от получаване на съобщения за директен маркетинг може да бъде осъществен и посредством настройките на Вашия личен профил в уеб-страницата https://учебника.бг.
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на: data@klett.bg;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това. Можете да се свържете с Комисия за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg, чрез Интернет страница: www.cpdp.bg и по телефон: 02/91-53-519.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и при встъпване в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработката извършваме в изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на Вашите лични данни, Клет България няма да има възможност да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

 

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим евентуални промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност. За това препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашата уеб-страница е мястото, където ще намерите най-актуалната и последна версия на Политиката ни за поверителност. Това е нашата гаранция, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни от страна на Клет България.

Спазвайки правилата на Политиката за поверителност Вие можете да се възползвате от предоставена Ви възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се упражните правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки да Ви осведомим, в случай на промени касаещи защитата на личните Ви данни, като поставим съобщения на уеб-страниците на Клет България.

Тези Политики за поверителност са приети от Клет България и са в сила от 15.05.2023 г.

Абонамент за Електронен бюлетин

Запишете се за нашия електронен бюлетин и бъдете сред първите, които научават предстоящи събития, нови продукти и материали!