ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/ 843 20 70, наричано по-долу за краткост „Клет България“/“Дружеството“ и клиентите/посетителите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта https://klett.bg/, наричан по-долу „Уебсайтът”.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. Уебсайтът e корпоративен уебсайт, достъпен на адрес https://klett.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да получат информация за наличните продукти и услуги, предлагани от Клет България, включително:

1. Да получават информация за нови издания, публикувани в Уебсайта, включително да достъпват каталози, съдържащи информация за предлаганите от Клет България издания - учебници, речници и помагала, да използват онлайн речник;

2. Да получават информация за нови продукти, предлагани на Уебсайта, чрез получаване на онлайн бюлетин;

3. Да преглеждат продуктите, техните характеристики и цени - чрез посещение на електронни магазини, към които са налице препратки в Уебсайта;

4. Да бъдат насочени към платформата за електронни учебници на Клет България, посредством препратка в Уебсайта;

5. Да изпращат запитвания до Клет България;

6. Да разглеждат секция „Новини и събития“;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите.

8. Да създават регистрирани потребителски профили съгласно чл. 4 и чл. 5 по-долу.

Чл. 3. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация/изпращане на запитване, ако Потребителят е въвел съответното имена и парола за достъп/други данни за контакт.

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 4. (1) За да използва Уебсайта Потребителят може да избере една от следните опции:

1. Да създаде регистриран потребителски профил („Klett ID“), посредством регистрационната форма, достъпна на адрес https://id.klett.bg/register;

2. Да използва вече съществуващ Klett ID – чрез въвеждане на регистрираните си имейл адрес и парола;

(2) Потребителят може да се свърже с представител на Клет България по имейл или телефон, предоставени в секция „Контакти“ на Уебсайта, за повече информация във връзка с предлаганите продукти и услуги.

(3) За отправяне на запитване и/или мнение, Потребителят следва да изпрати имейл на посочения в секцията „Контакти“ на Уебсайта електронен адрес за връзка.

Чл. 5. (1) Klett ID предоставя възможност на Потребителя да ползва всички уебсайтове, поддържани от Дружеството - учебника.бг, поръчки-учебника.бг, klett.bg, www.id.klett.bg и bg.izzi.digital, с една регистрация. При регистрацията си Потребителят следва да се запознае и да се съгласи с общите условия на уебсайта www.id.klett.bg, достъпни на адрес https://id.klett.bg/login,  като създаването на Klett ID не обвързва Потребителя с общите условия на другите уебсайтове, поддържани от Дружеството.

(2) За създаване на Klett ID Потребителят може да използва профил в онлайн социални мрежи или други платформи. В този случай Потребителят се съгласява, че Дружеството има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа и платформа.

(3) Дружеството изпраща потвърждение за регистрация, заедно с информация (линк) за активиране, на посочения електронен адрес от Потребителя. Последният следва да потвърди регистрацията чрез активиране на електронната препратка в получения линк, с което се създава Klett ID (Акаунт) на Потребителя.

(4) Потребителят има право по всяко време, при отправено от него изрично искане, да премахне своя Klett ID, като в тези случаи Дружеството заличава неговата регистрация. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: office@klett.bg.

ІV. ДРУГИ

Чл. 6. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на използване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи.

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на Клет България във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 7. (1) Политика на Клет България е да предоставя точна информация за услугите и продуктите, предлагани от Клет България.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън контрола на Клет България, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат. Съответно, Клет България не гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 8. (1) Клет България полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителя, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/„ОРЗД“), както и на утвърдената от Клет България Политика за поверителност от 2.02.2023 г., поместена на: https://klett.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-page27.html?_ga=2.31773886.1416219600.1675063310-2113995055.1616566500&_gl=1*gv554c*_ga*MjExMzk5NTA1NS4xNjE2NTY2NTAw*_ga_40R9Z04JL9*MTY3NTMyMzY4OC44OS4xLjE2NzUzMjYyMDkuNjAuMC4w

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия Клет България може да използва лични данни на Потребител единствено и само за цели на изпълнение на договорните си задължения, включително за осъществяване на техническо съдействие при използване на Уебсайта от Потребителя.

(3) В случай на получено изрично предварително съгласие от Потребителя по реда на ОРЗД, Клет България може да използва негови лични данни за предлагане на стоки и/или услуги, информиране за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на Дружеството по имейл, до пощенския адрес на потребителя или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели.

(4) Отправено искане от страна на субекта на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 или упражняване на друго право на субекта на данни обвързва:

•           направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за поверителност от 2.02.2023 г.;

•           юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

Желанието на субекта да се преустанови изпращането на съобщения до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от Регламент 2016/679, поражда действие, ако е изрично и е изпратено на e-mail адрес: data@klett.bg, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност, посочена в чл. 8, ал. 1 по-горе.

Последна актуализация: 15.05.2023 г.

 

 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Клет България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Координати на Дружеството:

Клет България ООД

гр.София п.к. 1797

ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12

тел: 02/843 20 70

имейл: office@klett.bg

 

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

факс: 02/91-53-525

имейл:  kzld@cpdp.bg,

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

Абонамент за Електронен бюлетин

Запишете се за нашия електронен бюлетин и бъдете сред първите, които научават предстоящи събития, нови продукти и материали!