ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „Коя е родината на шоколадовото суфле?“

Новина

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „Коя е родината на шоколадовото суфле?“
Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта „
Коя е родината на шоколадовото суфле?“ (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

РАЗДЕЛ 2

2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организаторът на Играта е „Клет България“ООД, ЕИК: 130878827, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Никола Тесла 5, сграда BSR II, ет. 4 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или издателство Клет България.)

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).
3.2. Играта се провежда в периода от 10:00 ч. на 31.03.2023 г. до 23:59 ч. на 05.04.2023 г.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участието в Играта не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от издателство Клет България.
4.3. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице с валиден профил във Facebook, с постоянно жителство в България, което:
- в периода от 10:00 ч. на 31.03.2023 г. до 23:59 ч. на 05.04.2023 г. е харесало Facebook страницата на издателство Клет България: 
https://www.facebook.com/Klett.Bulgaria  и е публикувало коментар към пост на Организатора, който съдържа правилен отговор на въпроса „Коя е родината на шоколадовото суфле?“, който пост на Организатора ще бъде публикуван в 10:00 ч. на дата 31.03.2023 г. във Facebook страницата: https://www.facebook.com/Klett.Bulgaria  и ще бъде означен с наименованието на Играта.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Ѝ    
5.1. За да участва в Играта, Участникът следва да:
- е прочел и с участието си автоматично се съгласява с настоящите Правила на Играта
- да е публикувал в коментар правилен отговор на условието в гореспоменатия пост на Организатора „
Коя е родината на шоколадовото суфле?“ и да е харесал Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/Klett.Bulgaria през периода от 10:00 ч. на 31.03.2023 г. до 23:59 ч. на 05.04.2023 г.
5.2. Няма ограничение в броя на коментарите, публикувани от всеки участник. Независимо от броя направени коментари от всеки участник под поста на Организатора, всеки участник участва в томболата по т. 5.3. за спечелване на награда еднократно (само с един коментар). За спечелване на награда не участват лица, коментирали с думи, съдържащи неправилен отговор на условието в поста на издателство Клет България. 
5.3. Трима от участниците, спазили условията по т. 5.1. и 5.2. ще бъдат избрани чрез томбола на 06.04.2023 г. за победители. Допълнително при същите условия и на същата дата ще бъдат изтеглени 3 (трима) от участниците като резерви.
5.4. Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, чрез куриерска фирма избрана от Организатора, ако бъде избран.
5.5. Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.
5.6. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на отговорите на участниците, включително и в случаи че отговорът съдържа лични данни, като имена, телефонен номер и други на участника или други лица.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА
6.1. В играта ще бъдат раздадени общо 3 (три) награди, съдържащи едно помагало за подготовка за държавния зрелостен изпит за 12. клас, от наличните на издателство Клет България: https://xn--80ablnkq3b6a.xn--90ae/categories/search?search=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
, по избор от печелившия.
6.2. Тегленето на 3-мата (тримата) печеливши и 3-те (трите) резерви в Играта, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши на 06.04.2023 г. (но не по-късно от 1  ден след тази дата) чрез томбола, на адреса на управление на Организатора в гр. София, ул. Никола Тесла 5, сграда BSR II, ет.4, в присъствието на представители на Организатора.

6.3. Победителите ще бъдат обявени в коментар, като бъдат тагнати под поста с игра.

4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

РАЗДЕЛ 7 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА
7.1. Печелившите участници в Играта, следва да изпратят лично съобщение до Facebook страницата на издателство Клет България:
https://www.facebook.com/Klett.Bulgaria в срок до 36 часа от обявяването им за победители в коментар под поста Игра.
7.2. За да получат наградата си, в срок до 24 часа от уведомяването по предходната точка, печелившите участници следва да изпратят в лично съобщение свои лични данни – три имена, телефон и адрес за доставка. При неспазване на този срок, съответният печеливш участник губи правото за награда и се заменя от първата по ред резерва, която се уведомява по реда, описан по-горе.
7.3. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на избраните за победители участници по своя преценка.
7.4. В случай, че избран за победител участник не бъде открит от куриера на посочени от него адрес и телефон, същият може да получи наградата си в обслужващия съответния адрес офис на куриерската фирма, в сроковете, в които съгласно условията на куриерската пратка се пазят преди да се върнат на изпращача. С изтичането на срока за връщане на пратката на изпращача, избраният за победител участник губи своето право да получи съответната награда.
7.5. Наградите се изпращат до печелившите участници чрез куриерска фирма в срок до 13.04.2023 г., като получаването им е в зависимост от сроковете, определени от съответната куриерска фирма.
7.6. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите.
7.7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организатора не носи отговорност.
7.8. Разноските за изпращането на наградите са за сметка на Организатора.

РАЗДЕЛ 8 . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Играта, е необходимо да се свърже с Организатора и изрично да го уведоми на имейл адрес: 
klett@distinkt.bg
8.2. Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от Организатора при:
- неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;
- прекратяване провеждането на Играта от Организатора по реда на т. 8.3 по-долу.
8.3. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно, нецензурно, расистко, хомофобско или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира от играта съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
8.4. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез Facebook страницата си или по друг начин, който намери за добре.
8.5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. С участието си в Играта, Участникът доброволно се съгласява личните му данни, включително
 три имена, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат обработвани и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Играта и получаването на наградите, както и да ги използва за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Организатора услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Играта и/или губи правото си да получи награда.
9.2. Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Кампания се урежда от правилата и политиката за лични данни на социалните мрежи Instagram и Facebook, от настоящите Правила за провеждане на Кампанията и от Политиката за личните данни при провеждане на кампании на издателство Клет България, публикувана на
https://klett.bg/политика-за-поверителност.
9.3. С участието в Кампанията, участникът заявява своето участие и съгласие личните му данни (профил във Facebook и евентуално негово изображение) да бъдат събирани и обработвани от издателство Клет България или от трето лице по възлагане на издателство Клет България, като същите ще бъдат изтрити в 3 (три) месечен срок, считано от 13.04.2023 г. Личните данни на победителя в Кампанията, освен данни, свързани с регистрацията във Facebook, включват и адрес за доставка, имена и ЕГН за подписване на приемо-предавателен протокол за получената награда, съгласно приложимото законодателство, и се съхраняват според сроковете на Политиката за личните данни при провеждане на кампании на издателство Клет България. Всеки участник може във всеки един момент до приключване на Кампанията да оттегли своето съгласие за участие. 

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. С участието си в Играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради извънредни обстоятелства.
10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и невъзможност за предоставяне на наградата поради ограничения, наложени от общински и държавни органи във връзка с пандемична обстановка в страната, както и такива които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
10.4. При констатиране на нарушения в процеса на участие в играта Организаторът запазва правото да дисквалифицира съответния участник от участие за наградите от Играта.
10.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.
10.6. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника или доставяне на наградата.

РАЗДЕЛ 11 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Настоящите Правила са достъпни на адрес https://klett.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F-%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B5-news365.html
  за периода на провеждане на Играта.
11.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
11.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.
11.4. Настоящите Правила влизат в сила на 31.03.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.
11.5. Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от Meta Platforms, Inc.

Още новини
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „iZZI ЗНАЙКО“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА “#iZZI ЗНАЙКО” Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта “#iZZI ЗНАЙКО” (по-долу за краткост Играта) и уреждат...
Вижте повече  >
Промени по общообразователните предмети в програмите за учениците от 5. – 10. клас
Ние от издателство „Клет България“ знаем, че понякога е трудно да се проследят всички промени, които настъпват в учебните програми. Нашият редакторски екип синтезира настъпилите промени в програмите  по...
Вижте повече  >
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА “iZZI ТЕСТ”
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА “#iZZI ТЕСТ” Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта “iZZI TЕСТ” (по-долу за краткост Играта) и уреждат...
Вижте повече  >