УСПЕШНИ на националното външно оценяване в 10 клас на ниво В1

               

 

 

НОВАТА ПОРЕДИЦА НА КЛЕТ ЩЕ БЪДЕ НА ПАЗАРА В КРАЯ НА МАРТ 2020

 

САМО СЕГА СПЕЦИАЛНО В ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИТЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВСЕКИ ДЕН ПО ЕДИН КОМПОНЕНТ ОТ ПЪРВИЯ ТЕСТ НА ПОМАГАЛОТО ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ!

 

 

 

ВТОРНИК 17 март 

Английски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 1

Немски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 1

Испански език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 1

Френски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 1

 

СРЯДА 18 март

Английски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 2

Немски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 2

Испански език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 2

Френски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 1 ТЕКСТ 2

 

ЧЕТВЪРТЪК 19 март 

Английски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1

Немски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1

Испански език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1

Френски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 1

 

ПЕТЪК 20 март

Английски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 2

Немски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 2

Испански език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 2

Френски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 2 ТЕКСТ 2

 

ПОНЕДЕЛНИК 23 март

Английски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 3

Немски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 3

Испански език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 3

Френски език - КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ ЧАСТ 3

 

ВТОРНИК 24 март

Английски език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 1

Немски език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 1

Испански език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 1

Френски език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 1

 

СРЯДА 25 март

Английски език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 2

Немски език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 2

Испански език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 2

Френски език - КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ ЧАСТ 2

 

ЧЕТВЪРТЪК 26 март

Английски език - КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ

Немски език - КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ

Испански език - КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ

Френски език - КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ

 

ПЕТЪК 27 март 

Английски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 1

ENG track 1

ENG track 2

ENG track 3

ENG track 4

ENG track 5

 

Немски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 1

NEM track 1

NEM track 2

NEM track 3

NEM track 4

NEM track 5

 

Испански език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 1

ESP track 1

ESP track 2

ESP track 3

ESP track 4

ESP track 5

 

Френски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 1

FR track 1

FR track 2

FR track 3

FR track 4

FR track 5

 

ПОНЕДЕЛНИК 30 март

Английски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 2

ENG track 6

 

Немски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 2

NEM track 6

 

Испански език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 2

ESP track 6

 

Френски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 2

FR track 6

 

 

ВТОРНИК 31 март

Английски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 3

ENG track 7

 

Немски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 3

NEM track 7

 

Испански език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 3

ESP track 7

 

Френски език - КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ ЧАСТ 3

FR track 7

 

 

 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ФОРМАТА НА НОВИЯ ИЗПИТ, ОБЯВЕН ОТ МОН

 

Компоненти  Брой задачи Време в минути Макс. брой точки % от общия бал
 СЛУШАНЕ   20  35 мин.  20 точки 25%
 ЧЕТЕНЕ   20  50 мин.  20 точки 25%
 ПИСАНЕ   2  45 мин.  20 точки 25%
 ГОВОРЕНЕ   2 около 12 мин. за двама  ученици  20 точки  25%
 ОБЩО   44 задачи писмена част - 130 мин.;
устна част - 15 мин за двама ученици
 80 точки  100%

 


 

КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ

 

Компонентът СЛУШАНЕ съдържа общо 20 задачи с избираем отговор. Максималното време за тяхното изпълнение е 35 минути, а общият брой точки е 20.

 

Компонентът се състои от три части.

 

Първата част съдържа пет кратки текста (съобщение, реклама, инструкция, разписание, прогноза за времето), които се слушат по два пъти. Към всеки текст има по две задачи, от които едната задача с избираем отговор е с алтернативен избор (вярно-грешно), а другата е с избираем отговор (1 верен и 2 грешни).

 

Втората част съдържа един текст (неформален разговор), който се слуша два пъти. Към разговора има пет задачи с избираем отговор (с алтернативен избор: вярно-грешно).

 

Третата част съдържа един текст: радиопредаване (дискусия), който се слуша два пъти. Към текста има пет задачи с избираем отговор (1 верен и 2 грешни).

 

В този компонент се оценява умението да се слуша и разбира реч, като се изпълняват поставените конкретни задачи, свързани с откриване на чутата информация относно различни комуникативни ситуации, участници и цели. В компонента се проверяват знания за думи, изрази и понятия по темите в текстовете за слушане. Учениците трябва в условията на ограничено време да покажат умения за:

 • разбиране и извличане на основна информация от текстове – глобално слушане;
 • разбиране и извличане на важни подробности от текстове – селективно слушане;
 • използване на компенсаторни стратегии за разбиране и извличане на информация, като се ориентират по съдържанието или контекста и по познати словообразувателни модели.

 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ

 

Компонентът ЧЕТЕНЕ съдържа общо 20 задачи, от които 14 задачи с избираем отговор и 6 задачи с кратък свободен отговор. Максималното време за тяхното изпълнение е 50 минути, а общият брой точки е 20.

 

Компонентът се състои от три части.

 

Първата част съдържа два текста, към които има шест задачи с избираем отговор (алтернативен избор: вярно-грешно). Първият текст е обява или реклама, а вторият текст е програма, разписание или инструкция.

 

Втората част съдържа два текста, към които има осем задачи с избираем отговор. Първият текст е писмо от електронната поща или съобщение в социалните мрежи, а вторият етекст от медии или коментар в блог.

 

Третата част включва един текст (научнопопулярен), към който се отнасят шест задачи с кратък свободен отговор.

 

В този компонент се оценява умението на учениците да извличат основна и конкретна информация, важни подробности, гледни точки и мнения от различни видове текстове за четене с различни комуникативни цели. В компонента се проверяват знания за думи, изрази и понятия по изучаваните теми и уменията за прилагане на стратегии за четене и разбиране. В условията на ограничено време учениците трябва да покажат умения за:

 • разбиране и извличане на основна информация от текстове за четене – глобално четене;
 • разбиране и извличане на важни подробности от текстове за четене – селективно четене;
 • използване на компенсаторни стратегии за разбиране и извличане на информация, като се ориентират по съдържанието или контекста и по познати словообразувателни модели.

 

 

КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ

 

Компонентът ПИСАНЕ се състои от две задачи с разширен свободен отговор, като общият брой точки е 20.

 

В първата задача учениците пишат лично писмо/имейл с обем около 80 думи по зададена ситуация и 3 опорни точки, следвайки предоставените указания и изходния текст. Максималното време за изпълнение на тази задача е 20 минути, а максималният брой точки е 20. Чрез тази задача се оценява умението на учениците да описват конкретни събития и преживявания от личен житейски опит, да споделят опит или да отправят предложение.

 

Във втората задача учениците пишат текст с обем около 90 думи, в който изразят личното си мнение към тема, зададена в изходния текст. Тази задача цели да бъдат оценени уменията на учениците да изразят писмено мнението си по тема, като посочат мотиви и се аргументират, направят преценка и изводи.

 

Чрез двете задачи в този компонент се оценяват продуктивните уменията за комуникация при писмено общуване и прилагането на чуждия език в различни комуникативни ситуации от ежедневието по отношение на организация на текста, комуникативна адекватност, адекватност на регистъра и вида на текста, лексика, граматика и правопис.

 

 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ

 

Компонентът ГОВОРЕНЕ включва две задачи със свободен отговор, като максималният брой точки за двете задачи е 20.

 

В първата задача учениците разговарят с партньор или партньорка по изучаваните тематични области, следвайки указанията, зададената ситуация и опорните точки. Чрез тази задача се оценяват уменията на учениците:

 • да участват в разговор и планират съвместна дейност;
 • да обменят информация;
 • да направят предложение;
 • да изразяват мнение (съгласие или несъгласие);
 • да говорят с произношение и интонация близки до нормите на езика;
 • да използват разнообразни езикови средства, регистър на общуване и компенсаторни стратегии.

 

Във втората задача учениците правят самостоятелна презентация по актуална тема, като следват опорните точки и указанията. Тази задача цели да бъдат оценени уменията на учениците:

 • да представят устно информация по актуална тема;
 • да задават и отговарят на въпрос или да изкажат мнение по представената тема;
 • да говорят гладко, с произношение и интонация близки до нормите на езика;
 • да използват разнообразни езикови средства, регистър на общуване и компенсаторни стратегии.

 

Комисията изпитва учениците по двама. Учениците (по двойки) получават задачите от квестора. След това разполагат с 15 мин. за самостоятелна подготовка с право да водят записки. Пред комисията времето за изпълнение на първата задача е около 4 мин., а за втората задача около 6 мин. След представянето на учениците, комисията има на разположение 5 мин. за попълване на формуляра за оценяване.

 

 

Темите на текстовете за слушане, за четене, за писмено изразяване и за говорене са:

 • Лична информация (представяне, възраст, пол, националност).
 • Дом, семейство, приятели и училище - отговорности и задължения.
 • Всекидневие: дневен режим, пазаруване, магазини, услуги.
 • Външен вид и характер.
 • Междуличностни отношения: чувства, емоции.
 • Образование, професии и социални контакти.
 • Социална среда и ценностна система. Начини на общуване: реално и виртуално, речеви етикет.
 • Родно място – минало, настояще, бъдеще, забележителни личности.
 • Мечти и представи за бъдещето: образование, професия, дом, семейство.
 • Облекло и мода. Модни предпочитания и тенденции.
 • Хранене и заведения за хранене. Кулинарно многообразие.
 • Свободно време и интереси: музика, книги, кино, спорт.
 • Здраве и здравословен начин на живот: здравословно хранене, физическа активност, здравословни навици и поведение.
 • Природа: растения и животни, плодове и зеленчуци, време, климат, природни явления, географски обекти, природни чудеса.
 • Екология: екологични организации и инициативи.
 • Екология и туризъм: защитени природни обекти.
 • Пътуване, ваканция, туризъм: планиране, транспорт и ориентация в града, впечатления и преживявания.
 • Изкуства: емблематични представители на различни видове изкуства и култура и техни произведения.
 • Наука и научни постижения: известни учени и техният принос, иновационни технологии.
 • Родината и светът – езици, страни, народи, граждани на Европа и света.
 • Празници и традиции в родината и страните на изучавания език.
 • Културни и исторически забележителности в родината и страните на изучавания език.
 • Приносът на родината в световното културно-историческо наследство.