Национален форум

Стратегии и решения
за работещо
STEM образование

10 — 12 ноември 2022 г.
Националният форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“
се организира от издателство „Клет България“ в сътрудничество с „24 часа“.
Събитието цели да повиши информираността
за STEM подхода в обучението и да подчертае ползите от
прилагането му в образователната система.
Дата и място на
събитието
Дата: 10 — 12 ноември 2022 г.
Място: хотел „Империал“, гр. Пловдив
Цели на
събитието
 • Да повиши информираността, познаваемостта и разбирането на обществото, медиите и образователните общности за важността на STEM обучението за качествено, приобщаващо и устойчиво европейско и българско образование.


 • Да представи настоящи и бъдещи европейски и национални визии, стратегии, политики, инициативи и програми в областта на STEM.


 • Да осигури платформа и вдъхновение за споделяне на добри световни и местни практики, подходи, инициативи, идеи и ресурси.


 • Да спомогне за изграждането на мрежи и партньорства между различни участници в STEM процеса – политици, образователни лидери, учени и експерти, неправителствени организации, представители на бизнеса.


 • Да представи работещи STEM решения, реализирани на практика у нас и в Европа.
 • Програма
  ДЕН 1 10.11.2022 г.
  14:00 – 18:00
  Възможност за избор в участие в културната програма – посещение на Епископската базилика на Филипопол

  20:00 – 22:00
  Вечеря на блок маса  ДЕН 2 11.11.2022 г.
  08:30 – 09:30
  Регистрация

  09:30 – 09:40
  Приветствие
  Мария Габриел, европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта

  09:40 – 09:45
  Приветствие
  Представител на МОН

  09:45 – 09:50
  Приветствие
  Стефан Стоянов, заместник-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики” на община Пловдив

  09:55 – 10:00
  Приветствие
  Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“

  10:00 – 10:30
  STEM центрове и иновации в образованието
  Проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център

  10:30 – 11:10
  Европейски възможности за STEM иноватори
  Д-р Лъчезар Африканов, преподавател в сферата на образователното лидерство и свързани направления като коучинг, дизайн мислене и управление на европейски проекти

  11:10 – 11:45
  Кафе пауза


  11:45 – 12:30
  Инструменти за подпомагане на учителите за устойчиво преподаване на STEM
  Д-р Андреас Кастнер, образователен експерт в сферата на STEM (Германия)

  12:30 – 13:15
  Интегриране на STEM подхода в началното и средното образование
  Ангелина Скараки, образователен експерт в сферата на STEM и роботиката (Гърция)

  13:15 – 14:45
  Обяд

  14:45 – 15:30
  STEAM ресурси в платформата SCIENTIX
  Проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на проекта Scientix за България; ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН

  15:30 – 16:15
  Мисия „Дигитално STEM обучение“
  Незабравка Тренева, старши учител по биология и здравно образование в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София и старши редактор по природни науки в издателство „Клет България“
  Стефка Петкова, старши учител по химия и физика в 73. СУ „Владислав Граматик“ в гр. София и дългогодишен редактор по природни науки в издателство „Клет България“
  Албена Желязкова, старши учител по химия и биология в 35. СЕУ „Добри Войников“ в гр. София и редактор електронни проекти в издателство „Клет България“

  16:15 – 16:45
  Кафе пауза


  16:45 – 17:15
  „Клет България“ – 20 години в полза на модерното образование
  PwC България

  17:15 – 17:30
  Представяне на работещи решения за вдъхновяваща STEM среда


  17:30
  Закриване


  ДЕН 3 12.11.2022 г. 07:30 – 08:30
  Закуска – основен ресторант

  09:00 – 13:00
  Възможност за избор в участие в културната програма – посещение на Епископската базилика на Филипопол

  Гости и
  лектори
  Мария Габриел,

  Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта


  Проф. Найден Шиваров

  Професор Найден Шиваров ръководи Националния STEM център от март 2022 г. Защитил е докторантура по роботика в Техническия университет Виена, Австрия. Ръководител е на секция „Кибер-физични системи“ в ИИКТ-БАН. Изследователските му интереси са в сферата на учебната и сервизната роботика, мехатрониката, киберфизичните системи, индустрия 4.0, IoT. В момента проф. Шиваров е координатор на два проекта по програмата ЕРАЗЪМ +: проект № 2020-1-BG01-KA202-079200 „Мрежа от клубове по роботика“ и проект № KA220-VET-A56659C2 „Robo STEAM - Inclusive Technologies“. Проф. Шиваров е ръководител на петима докторанти и преподавател по сервизна и учебна роботика. Има множество публикации в областта на роботиката и кибер-физичните системи в специализирани национални и международни издания, индексирани и реферирани в световните бази данни с научна информация Scopus и Web of Science. Изобретател е на полезен модел № 2056 и патент № 66853 B1 “Автономен персонален сервизен мобилен робот“. През септември 2022 г. получава академичната длъжност „професор“ от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките.

  Тема за форума
  „STEM центрове и иновации в образованието“

  Описание на темата
  Презентацията представя инвестиционния проект „STEM центрове и иновации в образованието“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да бъдат изградени нови Национален STEM център и регионални центрове, както и STEM кабинети във всяко българско училище. Представянето запознава аудиторията с целите, обхвата и критериите за изпълнение на проекта, а също и с елементите на училищната STEM среда и начините, по които тя може да бъде успешно изградена.  Д-р Андреас Кастнер
  Образователен експерт в сферата на STEM (Германия)

  Д-р Андреас Кастнер има богат опит като консултант, обучител и специалист във всички области на образованието с акцент STEM, дигитални решения и комуникации между клиенти, министерства, финансови институции и учебни заведения. Понастоящем е ръководител на отдел „Износ и координация“ към Ld Didactic GmbH. Академичната му дейност преминава през Техническия университет Дармщат, Германия, и Deutsches Kunststoff-Institut Darmstadt. Той e почетен носител на награда за дисертация в областта на физиката „Wilhelm und Else Heraeus Preis“.

  Тема за форума
  „Инструменти за подпомагане на учителите за устойчиво преподаване на STEM“

  Описание на темата
  Бъдещите предизвикателства в света изискват високи умения в областта на науката и технологиите. Поради тази причина правилното преподаване на STEM в училищата е от изключителна важност. Въпреки това учителите обикновено са сами в решаването на тази задача. Д-р Андреас Кастнер ще определи типичните предизвикателства и начина, по който да се подходи към тях, за да се осъществи висококачествено обучение по STEM с разумни усилия.  Ангелина Скараки
  Образователен експерт в сферата на STEM и роботиката

  Ангелина Скараки е образователен експерт в сферата на STEM и роботиката. След като завършва бакалавърската си степен (образование по строително инженерство), участва в различни научни публикации, свързани с образователни методи в областта на строителните науки и танците. Този хибриден, но полезен набор от професионални умения ѝ дава възможност да работи като инструктор по STEM и роботика и да участва в разработването на бизнес продукти. В продължение на повече от четири години, използвайки различни образователни софтуерни приложения и оборудване, се занимава с проектирането, провеждането и популяризирането на множество STEM дейности и курсове на гръцки и английски език. Като член на организационния комитет и треньор в състезания по образователна роботика, е планирала, управлявала и допринесла за разработването на образователни материали. В момента посещава следдипломна програма относно STEM образование и системи за обучение по роботика в UoA и годишна програма за STEM обучение в UTH.

  Тема за форума
  „Интегриране на STEM подхода в началното и средното образование“

  Описание на темата
  Ключовите области на темата „Интегриране на STEM подхода в началното и средното образование“ ще бъдат споделянето на успешни практики за използването на образователни STEM програми в гръцки държавни, частни училища и образователни центрове по роботика, разработването на учебни програми по STEM и образователна роботика в зависимост от образователното ниво, както и състезания по образователна роботика.  Проф. Тони Чехларова
  Ръководител на проекта Scientix за България; секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН

  Проф. Тони Чехларова работи в Института по математика и информатика на БАН. Научните ѝ приноси са свързани с приложения на информационните технологии в образованието, внедряване на изследователски подход в училищното обучение, изучаване на математика чрез изкуство, продължаващо развитие на учителите, занимателна математика, форми за разпространение на педагогически идеи пред широка аудитория, технологии за STEAM образование. Някои от разработените от нея образователни ресурси за развитие на дигитална и математическа компетентност са отличени с международни награди. Член е на международните мрежи STEM-PD-Net (от водещи европейски центрове за професионално развитие на учители по математика, информатика и природни науки) и KeyCoNet. Участвала е в международни образователни проекти като Dalest, InnoMathEd, Fibonacci, DynaMath, KeyCoMath, Mascil, Scientix, STEM-PD-Net и др.

  Тема за форума
  „STEAM ресурси в платформата SCIENTIX“

  Описание на темата
  Проект Scientix насърчава и подкрепя европейското сътрудничество между учителите, изследователите, политиците и другите образователни професионалисти в областта на STEM. Ще се представи хранилището за ресурси и проекти на Scientix и ще се направят демонстрации с няколко теми. Акцент ще се постави и върху STEM Discovery Campaign, българското присъствие в STEM Discovery Campaign Мap и възможността за включване на събитие в нея.  Д-р Лъчезар Африканов
  Преподавател от НБУ в сферата на образователното лидерство и свързани направления като коучинг, дизайн мислене и управление на европейски проекти

  Д-р Лъчезар Африканов е преподавател в НБУ към програмите „Начална училищна педагогика и чужд език“ и „Лидерство и мениджмънт в образованието“. Участва като проектен мениджър и експерт в различни европейски образователни проекти. Има богат опит като оценител на международни проекти, насочени към иновации в образованието, за организации като Британския съвет във Великобритания, Националната агенция за „Еразъм +“ в Ирландия и Фондация „Темпус“ в Сърбия.

  Тема за форума
  „Европейски възможности за STEM иноватори“

  Описание на темата
  „От какво се нуждае един STEM иноватор в училище, за да формулира и осъществява успешни проекти? Кои европейски програми подкрепят българските училища в устойчивото развитие на STEM образование? Как да бъдем успешни лидери на STEM иновации?“ Това са част от въпросите, които д-р Африканов ще разгледа в своето представяне от позицията на университетски преподавател и дългогодишен експерт в разработването и управлението на европейски образователни проекти.  Незабравка Тренева,
  Старши учител и редактор

  Незабравка Тренева е старши учител по биология и здравно образование в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София и старши редактор по природни науки в издателство „Клет България“. Обучител на учители по теми, свързани със STEM, автор на учебник за ПП по биология, автор на електронни образователни ресурси и на помагала, ориентирани към STEM.

  Тема за форума
  „Мисия „Дигитално STEM обучение“


  Стефка Петкова
  Старши учител и редактор

  Стефка Петкова е старши учител по химия и физика в 73. СУ „Владислав Граматик“ в гр. София и дългогодишен редактор по природни науки в издателство „Клет България“. Сертифициран специалист в интегрираното преподаване на природни науки и чужд език (SFL) и SТЕМ. Автор на електронни образователни ресурси, на интердисциплинарни и билингвални помагала.

  Тема за форума
  „Мисия „Дигитално STEM обучение“


  Албена Желязкова
  Старши учител и редактор

  Албена Желязкова е старши учител по химия и биология в 35. СЕУ „Добри Войников“ в гр. София и редактор в отдел „Електронни проекти“ в издателство „Клет България“. Автор на интерактивни задачи в електронни учебници и образователни платформи (iZZI) по природни науки, автор и редактор на учебни помагала.

  Тема за форума
  „Мисия „Дигитално STEM обучение“ Описание на темата
  Това е първият дигитален продукт, който съдържа интерактивни ресурси и цялостна методическа стратегия и визия за осъществяването на реално STEM/STREAM обучение в българското училище. Реализирането на действителни и богати междупредметни връзки, заложени в учебните програми, се осигурява от атрактивни ресурси. Чрез тях учениците постигат по-високи познавателни равнища, обогатяват и разширяват всички сфери на познанията и интересите си. Предложеният гъвкав съдържателен дизайн стимулира личното откривателство, а методическите насоки помагат за ефективната работа на учителя.

  Условия за
  записване/участие
  Такса за участие в конференцията - 499 лв.
  * Моля, имайте предвид, че таксата за участие в конференцията се заплаща на „Клет България“, а нощувките на самия хотел. За да улесним целия процес - ще получите от нас по имейл и двете проформа фактури за плащане и тази от „Клет България“ и тази от хотела.

  Специална промоционална цена за двама участника - 499 лв.
  Такса конференция + тържествена вечеря подарък от КЛЕТ за двама участника.

  Внимание!
  Крайният срок за регистрация за Форума със специалната цена е 21.10.2022 г.!


  Цена за нощувка в хотел „Империал“ гр. Пловдив:
  За 1 нощувка:
  - в стандартна единична стая - 96 лв.
  - в луксозна единична стая - 116 лв.

  - в стандартна двойна стая - 58 лв. (на човек)
  - в луксозна двойна стая - 68 лв. (на човек)

  За 2 нощувки:
  - в стандартна единична стая - 192 лв.
  - в луксозна единична стая - 232 лв.

  - в стандартна двойна стая - 116 лв. (на човек)
  - в луксозна двойна стая - 136 лв. (на човек)
  Спонсори на
  събитието