STEM пакет от
издателство КЛЕТ

Какво е STEM
защо е важно
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) интегрира науки, технологии, инженерство и математика в едно цяло (метадисциплина), акцентира върху преподаване и учене чрез опит и преживяване при решаването на реални проблеми и актуални предизвикателства или реализацията на конкретни проекти. Основен фокус на STEM обучението е практическото прилагане на знания и умения, а в резултат – подготовката на учениците за реалния живот и тяхното професионално развитие като път към осигуряването на устойчиво развитие и просперитет за цялото общество.

STEM обучението все по-често привлича вниманието на политици и образователни лидери. Разработването на иновативни решения на глобални проблеми, пряко свързани с устойчивото развитие до 2030 г., предизвикателствата на индустриалната революция 4.0, скоковете в технологиите ни принуждават да преосмислим начина, по който обучаваме в областите на STEM и извън тях. Образователният сектор следва да преосмисли традиционните граници на учебните програми, в които знанията и уменията са разделени по предмети. Държавите се нуждаят от разработването на нови програми, основаващи се на необходимите за младите хора компетентности за устойчив, пълноценен и здравословен живот в бързо променящия се свят на 21 век. Нараства и необходимостта от интегрирана STEM рамка (как ефективно да приложим STEM обучението в учебните програми), която да подкрепя учители, обучители и създатели на учебни програми да отговорят на изискванията за ефективно STEM образование в съвременния свят.

Според водещи образователни експерти STEM обучението развива следните ключови умения: решаване на проблеми, статистическа обработка на информация, творчество, интелектуално любопитство, умение за аргументиране, вземане на решения въз основа на данни, гъвкавост. Едно от основните предимства на STEM е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Всеки урок развива в по-голяма степен различни умения и компетентности у учениците в сравнение с традиционните форми на обучение. Това им позволява да разберат връзките между предметите, които изучават в училище, както и да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде и как ще използвам, това което уча?“
STEM пакет -
какво предлагаме
STEM пакет – дигитални STEM уроци в софтуер iZZI Ви осигурява:
  • Иновативно интегрирано STEM учебно съдържание
  • Методически разработки за учителя
  • Работни листове за работа по групи по всяка тема

Ползи за учителя:
  • Предимство в работата Ви – STEM уроци в модерната дигитална среда iZZI. Реализира се успешно междупредметно взаимодействие чрез глобални теми от учебните програми. Във всяка тема – обща мотивационна част, разнообразни задачи за групова работа по проекти, упражнения за обобщение, представяне на професия, оценъчен компонент.
  • Ефективност – STEM обучение през цялата учебна година, богат избор от атрактивни ресурси за 5., 6. и 7. клас повече от 60 STEM учебни часа.
  • Улеснение – методически разработки за учителите, които съдържат основните цели, стратегии за провеждане на урока, идеи за гъвкаво разпределение на времето и стъпки за реализиране на STEM задачите и проектите.
  • Практическо допълнение – работни листове за всяка група ученици към всяка тема в удобен за редактиране текстови файл.
  • Интерактивен инструмент за оценяване и самооценяване.

Темите

Теми на STEM уроците в iZZI
5. клас 6. клас 7. клас
Гората Самолет Редът в природата
Слънцето В кухнята Електричество във всичко
Нефт Подводницяа Езикът на науката
Здравето на човека Куче водач Всеки срещу паразитите
Зелена къща Железния човек Храната и хората

ЦЕНА на за едногодишен достъп за един учител и учениците в 5., 6. и 7. клас: 495 лв. с вкл. ДДС
Промо видео
Разгледайте видео демонстрацията.Разгледайте примерни Stem уроци в iZZI на https://bg.izzi.digital/DOS/110109/261432.html